Các biểu mẫu dùng cho doanh nghiệp sử dụng hoá đơn điện tử

Đối với doanh nghiệp áp dụng sử dụng hoá đơn điện tử thì cần lưu ý đến các biểu mẫu cần thiết nào?

Căn cứ theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hoá đơn điện tử có ban hàng kèm theo các biểu mẫu cần có khi sử dụng hoá đơn điện tử như sau:

- Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 01)

Thông báo về việc chấp hành, không chấp hành sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 02)

Tờ khai dữ kiệu hóa đon, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu số 03)

- Thông báo hủy hóa đơn điện tử (Mẫu số 04)

- Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát (Mẫu số 05)

- Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Mẫu số 06)

- Thông báo về việc hết thời gian sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua Cổng TTĐT Tổng cục Thuế/qua ủy thác tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử; không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (Mẫu số 07).

Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018.

Thông tin liên hệ

KẾ TOÁN A-ONE - DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ - THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Điện Thoại: 0962 730 706

Email: ketoana-one@gmail.com

Website: http://ketoana-one.com

Hỗ Trợ tư vấn

Chọn dịch vụ:

Họ tên:

Email:

Điện thoại:

Nội dung:

mã bảo mật

0962 730 706